mombetsu


Chinese CuisineRamen
AJI NO TOKEIDAI Monbetsu store


Our vigorous staff offers steaming hot ramen!  If it’s ramen you want, you should come to “AJI NO TOKEIDAI” Monbetsu branch!!


Share this establishment