mombetsu


Sushi
Kaiten Sushi Manten


We make delicious sushi!!


Share this establishment